ENKA TC LLC

Moscow, Presnenskaya naberezhnaya, 10, 123112, Naberezhnaya Tower, Block С, floor 58

E-mail: Office.EnkaTC@Enka.com

Investment

We'll be glad to consider your investment offers

E-mail: Investment.EnkaTC@enka.com

Lease Department

Moscow, Presnenskaya naberezhnaya, 10, 123112, Naberezhnaya Tower, Block С, floor 58

Tel.: +7(495) 937-04-40
Fax.: +7(495) 937-87-81

E-mail: Tenant.EnkaTC@enka.com

Personnel Department

Moscow, Presnenskaya naberezhnaya, 10, 123112, Naberezhnaya Tower, Block С, floor 58

Tel.: +7(495) 937-04-40 add. 3024, 3025

E-mail: HR.EnkaTC@enka.com

Advertisement and PR Department

Moscow, Presnenskaya naberezhnaya, 10, 123112, Naberezhnaya Tower, Block С, floor 58

E-mail: ADV.EnkaTC@enka.com PR.EnkaTC@enka.com